Bútor és Lakberendezési Áruházak
Facebook

A www.csongibutorhaz.hu weboldal jogi közleménye

 

1. Hatálya

1.1. A www.csongibutorhaz.hu weboldal

A www.csongibutorhaz.hu internetes oldal (továbbiakban: “weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője a Belvárosi Bútor Bt. (továbbiakban: Belvárosi Bútor Bt.) Székhely: Szeged, Csongrádi sgt. 58.. Cégjegyzékszám: 06-06-003236, Adószám: 21695962-2-06,).

A Felhasználó

Belvárosi Bútor Bt. által üzemeltetett weboldal használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a ügyfelek (felhasználó, böngésző, ügyfél együttesen: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó a Belvárosi Bútor Bt. által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2. A Weboldal

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Belvárosi Bútor Bt. által, illetve a Belvárosi Bútor Bt. javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett weboldal.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Belvárosi Bútor Bt. azonban előzetes regisztrációhoz kötheti a weboldal, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Belvárosi Bútor Bt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

2. Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a weboldalra, azaz a Belvárosi Bútor Bt. oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos az Belvárosi Bútor Bt. -vel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a weboldallal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Belvárosi Bútor Bt. által kínált szolgáltatásairól. Az Belvárosi Bútor Bt. logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Belvárosi Bútor Bt. weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Belvárosi Bútor Bt. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Belvárosi Bútor Bt. ezért kizárólag ő jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Belvárosi Bútor Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Belvárosi Bútor Bt. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a tartalom az Belvárosi Bútor Bt. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása,  hozzáférhetővé  tétele,  terjesztése,  bármilyen  további  Internetes  felhasználása, forgalmazása.

Belvárosi Bútor Bt. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

Belvárosi Bútor Bt. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Belvárosi Bútor Bt. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Belvárosi Bútor Bt. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A Belvárosi Bútor Bt. felelőssége

Belvárosi Bútor Bt. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az Belvárosi Bútor Bt. -tól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében. A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és a Belvárosi Bútor Bt. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Belvárosi Bútor Bt. a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Belvárosi Bútor Bt. nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

 5. A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. Személyes adatok kezelése

A Belvárosi Bútor Bt. a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

Belvárosi Bútor Bt. betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendeletet. (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy “GDPR”) A weboldalon a Belvárosi Bútor Bt. Adatkezelési Tájékoztatója külön menüpontban megtalálható, a részletes rendelkezéseket ott találja.

Felhasználó tájékoztatása

Belvárosi Bútor Bt. a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldal, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

7. Weboldal használatával kapcsolatos rendelkezések

7.1. A www.csongibutorhaz.hu weboldal cookie kezelése

Belvárosi Bútor Bt. a Weboldal használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén. A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek  hozzájárulnak  az  internetes  felhasználói  élmény  kényelmesebbé,  könnyebben  kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 7.2. Összesített, anonimizált adatok kezelése

A Belvárosi Bútor Bt. szerverei a Weboldal mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Belvárosi Bútor Bt. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weboldalon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Belvárosi Bútor Bt. jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé  tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

8. A szolgáltatási feltételek módosítása

Belvárosi Bútor Bt. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

9. A személyes adatok és a biztosítási védelme

Belvárosi Bútor Bt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot e fenti adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, biztosítási titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezelik. Az ilyen adatok felhasználásával az érintett csoporttagok és egyéb gazdálkodó szervezetek a lehető legjobb és legszélesebb körű ajánlatokra tudják felhívni ügyfeleik figyelmét. Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatóinkban olvashat.

Szeged, 2018. 10. 01.